Disclaimer

 

De informatie zoals opgenomen op deze website, www.nedvol.nl, hierna te noemen: ‘website’ is samengesteld door Het Nederlands Volmachtbedrijf.

De tarieven, meningen, nieuws, productgegevens en andere informatie op deze website (hierna te noemen: ‘Informatie’) veranderen continue en zijn deels afkomstig van derden. Het Nederlands Volmachtbedrijf stelt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de Informatie samen, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of correct is, noch aanvaardt Het Nederlands Volmachtbedrijf enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van de informatie, uitgezonderd opzet of grove schuld van Het Nederlands Volmachtbedrijf.

 

Het Nederlands Volmachtbedrijf wijst bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Het Nederlands Volmachtbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website en voor enige vertraging of fouten in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies door middel van deze website.

 

De rechten op deze website en de informatie behoren toe aan Het Nederlands Volmachtbedrijf of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nederlands Volmachtbedrijf. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nederlands Volmachtbedrijf.

 

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Conflicten die voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.