Vragen over Rusland, Oekraïne en verzekeringen

Naast humanitaire zorgen, kan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook verzekeringsvragen oproepen. Of het nu om uw persoonlijke verzekeringen, of uw zakelijke belangen gaat. Het Verbond voor Verzekeraars heeft hier uitgebreide informatie over opgesteld, welke we graag met u delen.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact met ons op.

Verzekeren van schades door ‘molest’ is verboden

Wat is (groot) molest?

Molest zijn grootschalige, door menselijk handelen veroorzaakte, gewelddadige calamiteiten. Oorlog en andere grootschalige calamiteiten zijn vaak uitgesloten van dekking vanwege het cumulatierisico en het mogelijk in gevaar brengen van de financiële stabiliteit van verzekeraars. Sommige vormen ervan zijn daarom wettelijk geregeld.

Verzekeringsverbod voor reguliere verzekeraars

Het is een reguliere schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden om schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door, of ontstaan uit, een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoet. Het verbod geldt alleen voor verzekeraars onder Nederlands toezicht. Bijkantoren van buitenlandse partijen kunnen voor Nederlandse klanten wél dekking bieden tegen vormen van molest.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Woonhuisverzekeringen

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de woonhuisverzekering van het gastgezin.

Neem altijd contact op met je verzekeraar om te melden dat je vluchtelingen in huis neemt. Je verzekeraar kan je dan ook van meer informatie voorzien.

Reisverzekeringen

Schades door oorlog zijn meestal niet verzekerd op je reis- of annuleringsverzekering. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verzekeraar.  Bekijk voordat je een reis boekt altijd de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn leidend voor reisverzekeraars en hebben gevolgen voor de dekking van je reis- en annuleringsverzekering.

Reisadviezen aangescherpt

De kleurcode van het reisadvies van de Nederlandse overheid is ‘rood’ voor heel Oekraïne. Dat betekent dat het te gevaarlijk is om naartoe te reizen. De overheid heeft aangeraden om er in geen geval heen te reizen en heeft duidelijk gemaakt dat zij niet kunnen helpen. Ook voor aan Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn aangescherpte reisadviezen uitgegeven. 

Ben je op dit moment in Oekraïne? Registreer je dan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo weten zij dat je in het land bent en blijf je op de hoogte van de laatste informatie.

Als het reisadvies rood is, zoals dat van Oekraïne, dan biedt je reisverzekering soms geen dekking voor schades die je oploopt wanneer je ervoor kiest om tóch af te reizen. Ga dit altijd na bij je in je polisvoorwaarden of bij je verzekeringsadviseur.  

Annuleringsverzekering 

Meestal is er geen dekking op de annuleringsverzekering, omdat je de reis liever niet meer maakt. Neem contact op met je reisbureau, touroperator of vervoersmaatschappij om te overleggen over de mogelijkheden. Je hebt altijd het recht de reis te annuleren. Maar houd er rekening mee dat je verplicht bent de reissom te betalen die je op dat moment verschuldigd bent. 

Bron: Verbond van Verzekeraars

Autoverzekering en motorrijtuigenverzekeringen

Hoe zit het met schade veroorzaakt door een Russisch voertuig?

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars meldt dat er consequenties zijn nu meerdere Russische banken uitgesloten zijn van SWIFT:

  • Schade door een Russisch gekentekend voertuig aan een Nederlands gekentekend voertuig en/of inzittende(n) daarvan, veroorzaakt in een ander groene kaart-land dan Rusland, wordt vergoed.
  • Schade veroorzaakt door een Russisch gekentekend voertuig in Rusland kan leiden tot vervelende situaties, omdat betaling van de schade door Russische autoriteiten als twijfelachtig gezien kan worden. Op dit moment is het nog onduidelijk of dit vergoed kan worden.

Van overige situaties is nog onbekend wat de gevolgen zijn. Het Verbond adviseert om niet naar/door Rusland of Belarus te rijden.

Wat gebeurt er als een voertuig uit Oekraïne schade rijdt in Nederland?

De Oekraïense WA-verzekeraar heeft een vertegenwoordiger (correspondent) in Nederland aangesteld. Deze regelt de WA-schade door een Oekraïens voertuig én schiet de schade voor. Als voorwaarde moet de Oekraïense WA-verzekeraar bevestigen dat er een groene kaart is afgegeven en dat deze geldig is op de schadedatum. De Oekraïense WA-verzekeraar betaalt de vertegenwoordiger vervolgens terug.

Wat gebeurt er als de Oekraïense verzekeraar niet kan betalen?

Wanneer de Oekraïense WA-verzekeraar niet terug kan betalen, of in het uiterste geval failliet is, dan staat het Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars garant.

Wie regelt WA-schade in gevallen waar geen ‘correspondent’ is aangesteld?

In gevallen waar geen correspondent is aangesteld, regelt het Nederlands Bureau de WA-schade en schiet de schade voor. Daarbij moet worden aangetoond dat er een geldige groene kaart is. Vervolgens verhaalt het Nederlands Bureau de schade weer op het Oekraïens Bureau. Als dat laatste bureau vanwege de situatie (tijdelijk) niet kan terugbetalen, dan is dat voor risico van het Nederlands Bureau. De benadeelde ondervindt daar geen hinder van.

Wat gebeurt er met schade veroorzaakt door een onverzekerd Oekraïens voertuig?

In de hectiek kan het gebeuren dat de verzekeringscontrole bij een grensovergang achterwege is gebleven en dat er een auto onverzekerd doorrijdt naar Nederland. In dat geval staat het Waarborgfonds in voor vergoeding aan de benadeelde. Zij verhalen dit vervolgens op de onverzekerde veroorzaker (en niet op het Oekraïens Bureau).

Wat gebeurt er als een Nederlands voertuig in Oekraïne schade rijdt?

Het kan voorkomen dat een Nederlands voertuig in Oekraïne schade rijdt. In dat geval zal de schaderegeling met de benadeelde in gang worden gezet op voorwaarde dat een geldige groene kaart aanwezig is.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Transportverzekeringen

Ook de transportsector heeft te maken met de inval van Rusland in Oekraïne en het afsluiten van het luchtruim, waterwegen en grenzen. Security officers van rederijen krijgen vanuit de kustwacht direct signalen door vanuit het ministerie over aanvullende maatregelen die gelden bij een verhoging van het dreigingsniveau. Oekraïne is voor zeeschepen inmiddels afgesloten gebied. De in goederentransportverzekeringen gebruikelijke oorlogsclausule (M3) is in werking getreden. Dit heeft meestal gevolgen voor de dekking.

Het lidmaatschap van het Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) is vanaf 14 maart ingetrokken door de International Association of Classification Societies (IACS), de class societies Lloyd’s Register en DNV. Dit kan gevolgen hebben voor de verzekeringsvoorwaarden als gebruik gemaakt wordt van de G2 classificatieclausule (VNAB).

Bron: Verbond van Verzekeraars

Cyberverzekeringen

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verzekeraar.

Veel nuttige en begrijpelijke preventietips zijn te vinden op de website van het Digital Trust Center (DTC).  

Waarschuwing NCTV desinformatie en cyberdreiging in Nederland

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) houdt er rekening mee dat Nederland getroffen kan worden door de oorlog in Oekraïne. De NCTV denkt dan bijvoorbeeld aan cyberaanvallen die communicatiesystemen van banken, ziekenhuizen, energie-infrastructuur of andere vitale systemen kunnen raken. 

Adviezen Nationaal Cyber Security Centrum

Vanwege de ontwikkelingen in en rond Oekraïne heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een advies verspreid met een aantal ‘hapklare’ handelingsperspectieven (zie bullets hieronder) die zowel van toepassing kunnen zijn op verzekeraars zelf als hun (klein)zakelijke klanten.

In het algemeen geldt: 

  • Houd je aan de basismaatregelen cybersecurity. De digitale aanvallen in de Oekraïne verschillen in methodiek, dit onderstreept de noodzaak van het naleven van de basismaatregelen.
  • De AIVD en het MIVD hebben recent een publicatieuitgebracht waarin ze zeven momenten benadrukken waarin een cyberaanval door statelijke actoren gestopt kan worden. Dit kan helpen uw digitale weerbaarheid tegen statelijke digitale aanvallen te verhogen. 
  • Houd monitoring en detectie in de gaten. Neem bij verdacht netwerkverkeer contact op met het Computer Emergency Response Team (CERT) voor uw sector of het NCSC(indien uw bedrijf deel uitmaakt van een als ‘vitaal’ aangemerkte sector). 
  • Let specifiek op de basismaatregel ‘segmenteer netwerken’. Vooralsnog worden cyberaanvallen gericht ingezet in de regio Oekraïne. Voorkom dat een gerichte digitale aanval op een instantie in de regio overslaat op systemen.

Webinar NCSC en DTC

Op woensdagmiddag 9 maart hebben NCSC en DTC het webinar ‘Huidig beeld en digitale impact oorlog Oekraïne’ uitgezonden. De informatiesessies is beschikbaar via deze terugkijklink

Bron: Verbond van Verzekeraars

Levensverzekeringen, AOV’s en pensioenverzekeringen

Bij levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is de kans aanwezig dat overlijden tijdens verblijf in een oorlogsgebied, of als gevolg van oorlogshandelingen, niet verzekerd is. Ook bij pensioenverzekeringen is het mogelijk dat er in zo’n geval bij overlijden geen of een lagere uitkering plaatsvindt.

In de polisvoorwaarden van je levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenregeling, of in het pensioenreglement, staat vermeld in welke situaties er geen uitkering plaatsvindt. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verzekeraar.

Militairen op vredesmissie

Voor Nederlandse militairen die op vredes- of humanitaire missie worden uitgezonden, is een speciale regeling van kracht.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Sanctiewet

“Het is verboden om bij te dragen aan ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land dat op de sanctielijst staat.” Dit staat in de Nederlandse Sanctiewetgeving.  Er staan hoge boetes op het niet naleven van sanctiewetgeving.

Voor verzekeraars is het van belang dat zij bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd en voor uitkering nagaan of de bij de verzekering betrokken personen (bijvoorbeeld de verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde of de uiteindelijk belanghebbende) op een sanctielijst staan.

Deze regels gelden ook ten aanzien van andere zakelijke relaties, zoals schadeherstelbedrijven of het cateringbedrijf op kantoor. Dan mag er geen zakelijke relatie worden aangegaan, zoals een verzekering sluiten. Ook mag er niet worden betaald of uitgekeerd. Een ‘hit’ moet bovendien worden gemeld aan de toezichthouder.

Nederlandse verzekeraars leven sancties na die door de EU zijn opgesteld naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Sancties zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht. In dit geval vanwege de oorlog in Oekraïne.

Bron: Verbond van Verzekeraars

 

Heeft u naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verzekeringsvragen? Vraag het uw verzekeringsadviseur!